Sprawy administracyjne
Skarga na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy Przepis art. 45 ust. 1 Konstytucji RP stanowi, że „każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez...

Wniosek o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w postępowaniu administracyjnym Oczywista omyłka jest to bezsporna, niezamierzona, często drobna, ale istotna pomyłka w...

Odwołanie od decyzji Od decyzji wydanej w pierwszej instancji służy stronie odwołanie od decyzji tylko do jednej instancji. Właściwy do rozpatrzenia odwołania jest organ administracji...