Sprawy karne
Wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie oskarżonemu kary bez przeprowadzania... Zgodnie z art. 387 Kodeksu postępowania karnego do chwili zakończenia...

Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności Zgodnie z art. 151 Kodeksu karnego wykonawczego sąd może odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności na okres do roku,...

Skarga na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy Przepis art. 45 ust. 1 Konstytucji RP stanowi, że „każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez...