Sprawy cywilne
Wniosek o zabezpieczenie roszczenia, powództwa, alimentów Generalna zasadą wynikającą z Kodeksu postępowania cywilnego jest możliwość żądania udzielenia zabezpieczenia....

Wniosek o ubezwłasnowolnienie Osoba, która ukończyła lat trzynaście, może być ubezwłasnowolniona całkowicie, jeżeli wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego...

Odpowiedź na pozew Pismem rozpoczynającym postępowanie w sprawie jest pozew, którego odpis sąd doręcza stronie przeciwnej. Natomiast zgodnie z art. 207 Kodeksu postępowania...