Strona Główna Sprawy cywilne Sąd Rejonowy dla Lublina Zachód

Sąd Rejonowy dla Lublina Zachód

Witold Walkowski
Autor: Witold Walkowski
Ekspert LexVin
Aplikant Radcowski
Zgodnie z przepisem ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) Minister Sprawiedliwości może przekazać jednemu sądowi rejonowemu rozpoznawanie spraw w elektronicznym postępowaniu upominawczym należących do właściwości innych sądów rejonowych. Przekazanie to może nastąpić w drodze rozporządzenia. Minister Sprawiedliwości przed wydaniem takiego rozporządzenia powinien zasięgnąć opinii Krajowej Rady Sądownictwa.
 
Należy podkreślić, iż Minister Sprawiedliwości skorzystał ze wskazanego wyżej uprawnienia wydając rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia sądu rejonowego, któremu przekazuje się rozpoznawanie spraw w elektronicznym postępowaniu upominawczym należących do właściwości innych sądów rejonowych (Dz. U. Nr 220, poz. 1728). Na podstawie tego rozporządzenia właściwy do rozpoznawania spraw w elektronicznym postępowaniu upominawczym należących do właściwości innych sądów rejonowych jest Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie. Z kolei w zarządzeniu z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wskazania wydziału sądu okręgowego rozpoznającego środki odwoławcze w elektronicznym postępowaniu upominawczym Minister Sprawiedliwości powierzył rozpoznawanie środków odwoławczych od orzeczeń wydanych w elektronicznym postępowaniu upominawczym Sądowi Okręgowemu w Lublinie. 
 
Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie potocznie określany jest mianem e-sądu. 
 
Sąd Rejonowy dla Lublina Zachód właściwy jest dla wszelkiego rodzaju spraw, które związane są z roszczeniami pieniężnymi. Do jego właściwości należą m.in. sprawy cywilne, sprawy gospodarcze, a także sprawy pracownicze. Ponadto zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1965 r., Nr 43, poz. 296 z późn. zm.) Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie właściwy jest bez względu na wartość przedmiotu sporu. 
 
W celu wniesienia pozwu i innych pism do e-sądu trzeba skorzystać ze następującej strony internetowej: www.e-sad.gov.pl. Na stronie tej należy założyć konto w systemie teleinformatycznym. Aby tego dokonać konieczne jest podanie następujących danych:
  1. imię i nazwisko;
  2. numer PESEL;
  3. numer dokumentu tożsamości;
  4. miejsce urodzenia;
  5. adres poczty elektronicznej;
  6. adres do korespondencji;
  7. nazwa użytkownika;
  8. hasło.
 
Konto w systemie teleinformatycznym zostaje udostępnione użytkownikowi tylko po uwierzytelnieniu. Uwierzytelnienia dokonuje się za pomocą podpisu elektronicznego. Jeżeli chodzi o użytkowników masowych to składają oni podpis elektroniczny podając nazwę użytkownika i hasło. Natomiast osoby posługujące się bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu składają podpis elektronicznym za pomocą danych do składania tego podpisu. 
 
Powód obowiązany jest ponadto wypełnić formularz on-line. W formularzu tym zamieszcza się przede wszystkim dane identyfikacyjne powoda i ozwanego, wskazanie żądania pozwu, a także wnioski dodatkowe. W pozwie wnoszonym w elektronicznym postępowaniu upominawczym należy wskazać dowody. Natomiast do pozwu nie dołącza się załączników, a także pełnomocnictwa procesowego w przypadku, gdy strona ma być zastępowana przez pełnomocnika procesowego.
Opinie
Krzysiek
Ile czeka się na sprawę w Sądzie Rejonowym wypadku zaskarżenia nakazu zapłaty w e-sądzie?
Twój komentarz
Opinie klientów
Wanda
Bardzo dziękuje Panu Darkowi za szybkie i profesjonalne przygotowanie dokumentów. Polecam firma godna zaufania.
Bartek
Szybka i profesjonalna obsługa za niską cenę. Znakomita znajomość prawa i zawiłości znanych tylko prawnikom. Prawnik wypełnił sądowe dokumenty i tak p...
Magda
Szybka, fachowa pomoc. Sprzeciw skutecznie wniesiony, a dzięki niemu sprawa została umorzona z braku dowodów. ustawa i e-sądy tworzą niestety możliwoś...