Strona Główna Sprawy karne Wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie oskarżonemu kary bez przeprowadzania postępowania dowodowego

Wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie oskarżonemu kary bez przeprowadzania postępowania dowodowego

Prawnik
Autor: Prawnik
Zgodnie z art. 387 Kodeksu postępowania karnego do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej oskarżony, któremu zarzucono występek, może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego bez przeprowadzania postępowania dowodowego; jeżeli oskarżony nie ma obrońcy z wyboru, sąd może, na jego wniosek, wyznaczyć mu obrońcę z urzędu.
 
Sąd może uwzględnić wniosek oskarżonego o wydanie wyroku skazującego, gdy okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą wątpliwości i cele postępowania zostaną osiągnięte mimo nieprzeprowadzenia rozprawy w całości; uwzględnienie takiego wniosku jest możliwe jedynie wówczas, gdy nie sprzeciwią się temu prokurator, a także pokrzywdzony należycie powiadomiony o terminie rozprawy oraz pouczony o możliwości zgłoszenia przez oskarżonego tego wniosku.
 
Do ograniczenia zbędnych czynności na rozprawie, a tym samym do oszczędzenia pracy sądowi, przyczynić się mają postanowienia zawarte w powołanym przepisie Kodeksu postępowania karnego. Przepis ten pozwala na wniosek oskarżonego wydać wyrok skazujący bez przeprowadzania na rozprawie postępowania dowodowego, jeżeli okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą wątpliwości, a prokurator i pokrzywdzony wyrażą na to zgodę. Przepis ten przewiduje także możliwość dokonywania pewnych uzgodnień, co do wymiaru kary, co pozwala traktować go jako pewną próbę przeniesienia, choćby w pewnym zakresie, do polskiego procesu karnego rozwiązania znanego pod nazwą plea bargaining, ale przy zachowaniu warunków, które nie pozwoliłyby na odchodzenie od zasady prawdy materialnej.
 
Sąd nie jest związany ani samym faktem złożenia wniosku w trybie art. 387§1 Kodeksu postępowania karnego ani treścią tego wniosku. Sąd może, więc odmówić wnioskowi w ogóle albo uzależnić jego uwzględnienie od dokonania w nim określonej zmiany. Przychylenie się do wniosku jest uwarunkowane stwierdzeniem przez sąd, że okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą wątpliwości oraz że cele postępowania zostaną osiągnięte mimo nieprzeprowadzenia rozprawy w całości (art. 387§2 kpk). Uzasadnienie wyroku musi zatem zawierać analizę i ocenę całokształtu dowodów wskazanych w akcie oskarżenia, ujawnionych lub uznanych za ujawnione w trybie art. 387§2 kpk oraz wskazanie przesłanek, dla których sąd uznał, że wina, a w tym okoliczności popełnienia czynu, nie budzą wątpliwości. W dalszej kolejności sąd winien wyjaśnić podstawę prawną wyroku (art. 424§1 pkt 2 kpk) oraz uzasadnić zawarte w wyroku orzeczenie o karze (art. 424§2 kpk). Dodatkowo uzasadnić należy, że cele postępowania zostaną osiągnięte mimo nieprzeprowadzenia rozprawy w całości.
 
Wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie oskarżonemu kary bez przeprowadzania postępowania dowodowego powinien spełniać wymagania stawiane pismom procesowym w tym w szczególności zawierać propozycję kary dla oskarżonego.
Opinie
Twój komentarz
Opinie klientów
Wanda
Bardzo dziękuje Panu Darkowi za szybkie i profesjonalne przygotowanie dokumentów. Polecam firma godna zaufania.
Bartek
Szybka i profesjonalna obsługa za niską cenę. Znakomita znajomość prawa i zawiłości znanych tylko prawnikom. Prawnik wypełnił sądowe dokumenty i tak p...
Magda
Szybka, fachowa pomoc. Sprzeciw skutecznie wniesiony, a dzięki niemu sprawa została umorzona z braku dowodów. ustawa i e-sądy tworzą niestety możliwoś...