Strona Główna Sprawy cywilne Pozew o podwyższenie lub obniżenie alimentów

Pozew o podwyższenie lub obniżenie alimentów

Prawnik
Autor: Prawnik
Zgodnie z art. 138 Kodeksu rodzinnego w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Sąd może ograniczyć czas trwania świadczeń alimentacyjnych, jak też zmienić ich wysokość, także za okres poprzedzający wytoczenie powództwa opartego na art. 138. Decydująca bowiem w tym względzie jest data, w jakiej doszło do zmiany stosunków w rozumieniu tego przepisu. W orzecznictwie pogląd ten jest utrwalony (por. uchwały składu 7 sędziów SN: z 28 września 1949 r., Wa. C. 389/49, LexPolonica nr 356121, OSN 1951, nr 3, poz. 60; z 16 listopada 1954 r., I CO. 41/54, LexPolonica nr 360699, OSN 1956, nr 1, poz. 3, oraz uzasadnienie tezy VII uchwały SN z 1987 r. w sprawach alimentacyjnych). Należy jednak pamiętać, że roszczenia alimentacyjne za okres poprzedzający wytoczenie powództwa nie wygasają, jeżeli uprawniony nie wykaże, iż jego potrzeby z tego okresu nie zostały zaspokojone albo nie ciążą na nim zobowiązania zaciągnięte w celu zaspokojenia tych potrzeb.
 
Bardzo częstym błędem przy przygotowaniu pozwu o podwyższenie czy też obniżenie alimentów jest błędne jego rozumienie przez powoda. W postępowaniu tym, bowiem sąd nie bada potrzeb alimentowanego oraz możliwości zarobkowych zobowiązanego lecz zmiany w tym zakresie jakie zaszły od ostatniego wyroku sądu w sprawie o alimenty.
 
Pozew o podwyższenie, obniżenie alimentów powinien spełniać wymagania stawiane pismom procesowym. Sądem właściwym do rozpoznania sprawy jest sąd właściwy dla miejsca zamieszkania osoby uprawnionej.
 
Powyższe zostało potwierdzone w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 16 kwietnia 1991 r. w sprawie III CZP 24/91 żądanie zmiany wysokości świadczeń alimentacyjnych jest roszczeniem alimentacyjnym w rozumieniu art. 32 Kodeksu postępowania cywilnego, niezależnie od powoływanej przez stronę powodową podstawy.
 
Pozew podwyższenie alimentów czy też obniżenie alimentów powinien być należycie opłacony. Nieuzupełnienie braku opłaty sądowej w wyznaczonym przez przewodniczącego terminie skutkuje zwrotem pozwu.
 
Co do zasady od pozwu o obniżenie, podwyższenie alimentów pobiera się opłatę stosunkową - wynosi ona 5 % wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100 000 złotych.
 
Jednakże zwolnienie od kosztów sądowych obejmujące osoby dochodzące roszczeń alimentacyjnych dotyczy również sytuacji objętej niniejszym pismem, gdyż wedle postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 28 stycznia 1966 r. III CR 256/65 (OSNCP 1966/10 poz. 176) zwolnienie strony dochodzącej roszczeń alimentacyjnych dotyczy zarówno powodów żądających zasądzenia bądź podwyższenia alimentów, jak i pozwanych broniących się przed żądaniem obniżenia alimentów lub ustalenia nieistnienia (wygaśnięcia) obowiązku alimentacyjnego.
Opinie
Dariusz Kostyra
Nie. Prawidłowe wyliczenie opłaty sądowej w tej sprawie to: ((1500-1000)*12)*0,05=300 zł. Zgodnie z art. 22 Kpc - w sprawach o prawo do świadczeń powtarzających się wartość przedmiotu sporu stanowi suma świadczeń za jeden rok, a jeżeli świadczenia trwają krócej niż rok - za cały czas ich trwania.
Jacek
Zamierzam złożyć pozew o obniżenie alimentów z kwoty 1500 zł do 1000 zł miesięcznie. Ile będzie wynosiła opłata sądowa? Czy dobrze rozumiem, że będzie to 5% z 500 zł tj. 30 zł?
Twój komentarz
Opinie klientów
Wanda
Bardzo dziękuje Panu Darkowi za szybkie i profesjonalne przygotowanie dokumentów. Polecam firma godna zaufania.
Bartek
Szybka i profesjonalna obsługa za niską cenę. Znakomita znajomość prawa i zawiłości znanych tylko prawnikom. Prawnik wypełnił sądowe dokumenty i tak p...
Magda
Szybka, fachowa pomoc. Sprzeciw skutecznie wniesiony, a dzięki niemu sprawa została umorzona z braku dowodów. ustawa i e-sądy tworzą niestety możliwoś...