Strona Główna Sprawy cywilne Pozew przeciwegzekucyjny

Pozew przeciwegzekucyjny

Prawnik
Autor: Prawnik
Zgodnie z art. 840 Kodeksu postępowania cywilnego dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli:
  1. przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności, a w szczególności gdy kwestionuje istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym niebędącym orzeczeniem sądu albo gdy kwestionuje przejście obowiązku mimo istnienia formalnego dokumentu stwierdzającego to przejście;
  2. po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane; gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może powództwo oprzeć także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, a także zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli zarzut ten nie był przedmiotem rozpoznania w sprawie;
  3. małżonek, przeciwko któremu sąd nadał klauzulę wykonalności, wykaże, że egzekwowane świadczenie wierzycielowi nie należy się, przy czym małżonkowi temu przysługują zarzuty nie tylko z własnego prawa, lecz także zarzuty, których jego małżonek wcześniej nie mógł podnieść.
 
Należy podkreślić, iż wniesienie pozwu przeciwegzekucyjnego nie prowadzi do ponownego merytorycznego rozpoznania sprawy. Sąd w tym postępowaniu nie może badać słuszności wyroku sądowego w chwili jego wydania nawet wówczas, gdy nastąpiło podstępne wyłudzenie orzeczenia.  Godziłoby to w powagę rzeczy osądzonej. Utrwalone i jednomyślne jest stanowisko nauki i orzecznictwa co do niedopuszczalności powoływania w pozwie przeciwegzekucyjnym zarzutów stojących na przeszkodzie prawu wierzyciela.
 
Nadal żywy jest spór czy podstawą wniesienia pozwu przeciwegzekucyjnego może stać się art. 5 Kodeksu cywilnego a więc działania bezprawne wierzyciela egzekwującego prawomocne orzeczenie, które okazały się niemożliwe do pogodzenia z zasadami współżycia społecznego. Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku w sprawie I CSK 116/07 wskazał, iż nie można wykluczyć, iż w okolicznościach konkretnej sprawy zasady współżycia społecznego mogą stanowic uzasadnienie wydania orzeczenia pozbawiającego lub ograniczającego wykonalność tytułu egzekucyjnego.
 
Nie istnieje żaden zamknięty katalog zdarzeń, których nastąpienie po powstaniu tytułu egzekucyjnego dawałoby podstawę do wystąpienia z pozwem przeciwegzekucyjnym.
 
Pozew przeciwegzekucyjny wnosi się do sądu rzeczowo właściwego, w którym okręgu prowadzi się egzekucję. Właściwym rzeczowo w sprawach z powództw przeciwegzekucyjnych jest albo sąd rejonowy, albo sąd okręgowy w zależności od wartości przedmiotu sporu i charakteru stron (por. postanowienie SN z 19 listopada 1971 r., II CZ 165/71, LexPolonica nr 322284). O tym, czy sprawa powinna zostać rozpoznana w wydziale cywilnym, czy też w sądzie (wydziale) gospodarczym, decyduje charakter sprawy.

Powiązane wzory i pliki pdf do pobrania
Opinie
Twój komentarz
Opinie klientów
Wanda
Bardzo dziękuje Panu Darkowi za szybkie i profesjonalne przygotowanie dokumentów. Polecam firma godna zaufania.
Bartek
Szybka i profesjonalna obsługa za niską cenę. Znakomita znajomość prawa i zawiłości znanych tylko prawnikom. Prawnik wypełnił sądowe dokumenty i tak p...
Magda
Szybka, fachowa pomoc. Sprzeciw skutecznie wniesiony, a dzięki niemu sprawa została umorzona z braku dowodów. ustawa i e-sądy tworzą niestety możliwoś...