Strona Główna Sprawy cywilne Pozew o zwrot pożyczki

Pozew o zwrot pożyczki

Prawnik
Autor: Prawnik
Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. Umowa pożyczki, której wartość przenosi pięćset złotych, powinna być stwierdzona pismem.
 
Niestety w praktyce często dochodzi do sytuacji, w której pożyczkobiorca zwleka z zwrotem umówionej należności. W takiej sytuacji konieczne jest wystąpienie do sądu z pozwem o zapłatę tj. zwrot pożyczki.
 
Pozew o zwrot pożyczki należy skierować do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania dłużnika lub dla miejsca zamieszkania pożyczkodawcy. W zależności od wartości dochodzonej należności będzie to sąd rejonowy a w przypadku kwoty powyżej 75 000 zł będzie to sąd okręgowy.
 
W miarę możliwości w pozwie poza przytoczeniem okoliczności faktycznych należy uzasadnić właściwość sądu. W przypadku skierowania pozwu o zwrot pożyczki do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania dłużnika podstawę prawną stanowi art. 27 Kodeksu postępowania cywilnego - powództwo wytacza się przed sąd pierwszej instancji, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania.
 
Natomiast w przypadku wniesienia pozwu o zwrot pożyczki do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania wierzyciela podstawę prawną stanowi art. 34 Kodeksu postępowania cywilnego - powództwo o zawarcie umowy, ustalenie jej treści, o zmianę umowy oraz o ustalenie istnienia umowy, o jej wykonanie, rozwiązanie lub unieważnienie, a także o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy można wytoczyć przed sąd miejsca jej wykonania. W razie wątpliwości miejsce wykonania umowy powinno być stwierdzone dokumentem.
 
Zgodnie bowiem z art. 454 Kodeksu cywilnego jeżeli miejsce spełnienia świadczenia nie jest oznaczone ani nie wynika z właściwości zobowiązania, świadczenie powinno być spełnione w miejscu, gdzie w chwili powstania zobowiązania dłużnik miał zamieszkanie lub siedzibę. Jednakże świadczenie pieniężne powinno być spełnione w miejscu zamieszkania lub w siedzibie wierzyciela w chwili spełnienia świadczenia. Jeżeli wierzyciel zmienił miejsce zamieszkania lub siedzibę po powstaniu zobowiązania, ponosi spowodowaną przez tę zmianę nadwyżkę kosztów przesłania.
 
Opłata sądowa od pozwu o zwrot pożyczki wynosi 5% wartości przedmiotu sporu. Opłata ta może ulec zmniejszeniu jeżeli pozew kierujemy w elektronicznym postępowaniu upominawczym lub posiadane dokumentu uzasadniają wniosek o wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym.
Opinie
Twój komentarz
Opinie klientów
Wanda
Bardzo dziękuje Panu Darkowi za szybkie i profesjonalne przygotowanie dokumentów. Polecam firma godna zaufania.
Bartek
Szybka i profesjonalna obsługa za niską cenę. Znakomita znajomość prawa i zawiłości znanych tylko prawnikom. Prawnik wypełnił sądowe dokumenty i tak p...
Magda
Szybka, fachowa pomoc. Sprzeciw skutecznie wniesiony, a dzięki niemu sprawa została umorzona z braku dowodów. ustawa i e-sądy tworzą niestety możliwoś...