Strona Główna Sprawy cywilne Pozew o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej

Pozew o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej

Prawnik
Autor: Prawnik
Zgodnie z art. 25 Ustawy o własności lokali właściciel lokalu może zaskarżyć uchwałę do sądu z powodu jej niezgodności z przepisami prawa lub z umową właścicieli lokali albo jeśli narusza ona zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną lub w inny sposób narusza jego interesy.
 
Żądanie uchylenia uchwały może być oparte na twierdzeniu o jej sprzeczności z prawem albo z umową właścicieli lokali. O sprzeczności z prawem można mówić także wtedy, gdy uchwała z formalnego punktu widzenia nie narusza żadnego przepisu, lecz jest dla członka niekorzystna czy to z gospodarczego, czy też z osobistego punktu widzenia. 
 
Zaskarżenie uchwały następuje w drodze powództwa, oznacza to, że w sprawach tych ustawodawca przewidział tryb procesowy. Legitymacja procesowa czynna przysługuje każdemu właścicielowi lokalu (dotychczasowemu właścicielowi nieruchomości). Z art. 25 Ustawy o własności lokali nie może korzystać zarząd wspólnoty. Legitymację procesową bierną ustawa przyznaje wyraźnie wspólnocie mieszkaniowej, która według art. 6 ustawy może pozywać i być pozywana. Pozostali właściciele lokali nie mogą być stroną w procesie. Mogą oni zgłosić interwencję uboczną, zarówno po stronie powodowej, jak i pozwanej.
 
Termin na wniesienie pozwu o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej
 
Powództwo o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej może być wytoczone przeciwko wspólnocie mieszkaniowej w terminie 6 tygodni od dnia podjęcia uchwały na zebraniu ogółu właścicieli albo od dnia powiadomienia wytaczającego powództwo o treści uchwały podjętej w trybie indywidualnego zbierania głosów. 
 
Jak wskazał Sąd Apelacyjny w Krakowie w sprawie I ACa 391/2010 sześciotygodniowy termin do zaskarżenia uchwały wspólnoty ma charakter zawity. Tym niemniej, w szczególnych wypadkach, gdy dochodzi do naruszenia podstawowych zasad porządku prawnego, za dopuszczalne uznać należy roszczenie oparte na art. 189 k.p.c., którego skutkiem będzie wyeliminowanie z prawnego obrotu takiej uchwały.
 
Sąd właściwy do rozpoznania pozwu o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej
 
Sądem właściwym do rozpoznania pozwu u uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej jest sąd okręgowy.
 
Właściwość rzeczowa sądu okręgowego wynika z art. 17 pkt 42 Kodeksu postępowania cywilnego, w myśl którego do właściwości sądów okręgowych należą sprawy o uchylenie, stwierdzenie nieważności albo o ustalenie nieistnienia uchwał organów osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Sprawy wszczęte od tego dnia i dotyczące uchwał właścicieli lokali (wspólnoty mieszkaniowej) są rozpoznawane w pierwszej instancji przez sądy okręgowe.
 
Opłata sądowa od pozwu o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej
 
Od pozwu w sprawach o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej pobiera się opłatę stałą w kwocie 200 zł (art. 27 pkt 9 ustawy z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych)
 
Zaskarżenie każdej uchwały wymaga opłacenia opłaty stałej - wyrok SN z 29 stycznia 2002 r. IV CKN 590/00 LexPolonica nr 380658
Opinie
Twój komentarz
Opinie klientów
Wanda
Bardzo dziękuje Panu Darkowi za szybkie i profesjonalne przygotowanie dokumentów. Polecam firma godna zaufania.
Bartek
Szybka i profesjonalna obsługa za niską cenę. Znakomita znajomość prawa i zawiłości znanych tylko prawnikom. Prawnik wypełnił sądowe dokumenty i tak p...
Magda
Szybka, fachowa pomoc. Sprzeciw skutecznie wniesiony, a dzięki niemu sprawa została umorzona z braku dowodów. ustawa i e-sądy tworzą niestety możliwoś...