Strona Główna Sprawy cywilne Skarga na postanowienie referendarza

Skarga na postanowienie referendarza

Witold Walkowski
Autor: Witold Walkowski
Ekspert LexVin
Aplikant Radcowski
Skarga na postanowienie referendarza sądowego uregulowana jest w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1965, Nr 43, poz. 296 z późn. zm.). 
 
Co do zasady skarga na orzeczenie referendarza sądowego ma charakter anulacyjny. 
 
Oznacza to, iż wniesienie skargi zazwyczaj prowadzi do uchylenia zaskarżonego orzeczenia, które zostało wydane przez referendarza sądowego.
 
Co do zasady skarga przysługuje na następujące orzeczenia referendarza sądowego:
 1. orzeczenia co do istoty sprawy;
 2. orzeczenia kończące postępowanie;
 3. postanowienia w przedmiocie zwrotu pozwu, odmowy odrzucenia pozwu, przekazana sprawy sądowi równorzędnemu lub niższemu, podjęcia postępowania w innym trybie;
 4. postanowienia w przedmiocie odmowy zwolnienia od kosztów sądowych lub cofnięcia takiego zwolnienia oraz odmowy ustanowienia adwokata lub radcy prawnego lub ich odwołanie;
 5. postanowienia w przedmiocie stwierdzenia prawomocności orzeczenia,
 6. postanowienia w przedmiocie skazania świadka, biegłego, strony, jej pełnomocnika oraz osoby trzeciej na grzywnę, zarządzenia przymusowego sprowadzenia i aresztowania świadka oraz odmowy zwolnienia świadka i biegłego od grzywny i świadka od przymusowego sprowadzenia;
 7. postanowienia w przedmiocie zawieszenia postępowania i odmowy podjęcia zawieszonego postępowania;
 8. postanowienia w przedmiocie odmowy uzasadnienia orzeczenia oraz jego doręczenia;
 9. postanowienia w przedmiocie sprostowania lub wykładni orzeczenia albo ich odmowy;
 10. postanowienia w przedmiocie zwrotu kosztów, określenia zasad ponoszenia przez strony kosztów procesu, wymiaru opłaty, zwrotu opłaty lub zaliczki, obciążenia kosztami sądowymi, jeżeli strona nie składa środka zaskarżenia co do istoty sprawy, kosztów przyznanych w nakazie zapłaty oraz wynagrodzenia biegłego i należności świadka.
 
Powyższe wyliczenie ma charakter wyczerpujący. Oznacza to, iż nie jest dopuszczalne wniesienie skargi na inne orzeczenia referendarza sądowego. 
 
Skargę na postanowienie referendarza sądowego mogą wnieść:
 1. strony postępowania;
 2. uczestnicy postępowania;
 3. zainteresowany, który nie był uczestnikiem;
 4. prokurator;
 5. Rzecznik Praw Obywatelskich;
 6. Rzecznik Praw Dziecka.
 
Skargę na postanowienie referendarza sądowego rozpoznaje sąd, w którym wydano zaskarżone orzeczenie.
 
W razie wniesienia skargi orzeczenie referendarza sądowego traci moc (art. 39822 § 2 k.p.c.).
 
Orzeczenie referendarza traci moc z chwilą, gdy wniesienie skargi można uznać za skuteczne. Ma to miejsce wówczas, gdy skarga nie zawiera żadnych braków formalnych oraz gdy została należycie opłacona. 
 
Sąd rozpoznaje sprawę jako sąd pierwszej instancji, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
 
Skargę na postanowienie referendarza sądowego należy wnieść do sądu w terminie tygodniowym od dnia doręczenia stronie skarżonego postanowienia, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. skarga, które zostanie wniesiona po upływie terminu lub nieopłacona zostanie przez sąd odrzucona.
 
Należy podkreślić, iż rozpoznając skargę na postanowienie referendarza w przedmiocie kosztów sądowych lub kosztów procesu oraz na postanowienie o odmowie ustanowienia adwokata lub radcy prawnego, sąd wydaje postanowienie, w którym zaskarżone postanowienie referendarza sądowego utrzymuje w mocy albo je zmienia. W wyżej wskazanych sprawach wniesienie skargi na postanowienie referendarza wstrzymuje jego wykonalność. Sąd orzeka wówczas jako sąd drugiej instancji, stosując odpowiednio przepisy o zażaleniu.
Opinie
Twój komentarz
Opinie klientów
Wanda
Bardzo dziękuje Panu Darkowi za szybkie i profesjonalne przygotowanie dokumentów. Polecam firma godna zaufania.
Bartek
Szybka i profesjonalna obsługa za niską cenę. Znakomita znajomość prawa i zawiłości znanych tylko prawnikom. Prawnik wypełnił sądowe dokumenty i tak p...
Magda
Szybka, fachowa pomoc. Sprzeciw skutecznie wniesiony, a dzięki niemu sprawa została umorzona z braku dowodów. ustawa i e-sądy tworzą niestety możliwoś...