Strona Główna Sprawy karne Zażalenie na postanowienie o umorzeniu dochodzenia

Zażalenie na postanowienie o umorzeniu dochodzenia

Witold Walkowski
Autor: Witold Walkowski
Ekspert LexVin
Aplikant Radcowski
Na postanowienie o umorzeniu dochodzenia przysługuje zażalenie. Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 325a § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.)  przepisy dotyczące śledztwa stosuje się odpowiednio do dochodzenia, jeżeli przepisy odnoszące się bezpośrednio do dochodzenia nie stanowią inaczej. W związku z tym do dochodzenia zastosowanie ma przepis art. 306 § 1 k.p.k., który określa podmioty uprawnione do złożenia zażalenia na postanowienie o umorzeniu dochodzenia. 
 
Prawo wniesienia zażalenia na postanowienie o umorzeniu dochodzenia przysługuje stronom, czyli pokrzywdzonemu oraz podejrzanemu.
 
Wskazanym wyżej podmiotom należy doręczyć odpis postanowienia o umorzeniu dochodzenia. 
 
W sytuacji gdy postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa lub dochodzenia albo o jego umorzeniu zostało zaskarżone wyłącznie na korzyść podejrzanego, obowiązuje zakaz reformationis in peius , przewidziany w art. 434 § 1 oraz w art. 443 k.p.k. (Uchwała SN z dnia 26 września 2002 r., I KZP 23/02).
 
Na postanowienie prokuratora przysługuje zażalenie do sądu właściwego do rozpoznania sprawy w pierwszej instancji. W sprawach z oskarżenia prywatnego zażalenie na postanowienie prokuratora o umorzeniu postępowania przygotowawczego rozpoznaje prokurator nadrzędny, jeżeli postanowienie zapadło z uwagi na brak interesu społecznego w ściganiu z urzędu sprawcy. zażalenie na postanowienie prowadzącego postępowanie przygotowawcze, jeżeli nie jest nim prokurator, rozpoznaje prokurator sprawujący nadzór nad tym postępowaniem.
 
Zażalenie na postanowienie o umorzeniu dochodzenia wnosi się za pośrednictwem prokuratora, który wydal lub zatwierdził postanowienie. Prokuratorowi temu przysługuje uprawnienie do uwzględnienia tego zażalenia. Natomiast w przypadku, gdy uzna on, iż brak jest podstaw do uwzględnienia zażalenia, powinien niezwłocznie przekazać zażalenie wraz z aktami sprawy właściwemu sądowi. Do dokumentów tych powinien dołączyć także swoje stanowisko co do zasadności zażalenia. Po wniesieniu zażalenia prokurator może osobiście lub za pośrednictwem policji albo innego uprawnionego organu dokonać sprawdzenia nowych istotnych faktów i dowodów, na które powołuje się wnoszący zażalenie
 
Zażalenie na postanowienie o umorzeniu dochodzenia należy wnieść w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.
 
Termin ten jest terminem zawitym. zażalenie, które zostało wniesione po jego upływie jest bezskuteczne. 
 
Po rozpoznaniu zażalenia na postanowienie o umorzeniu dochodzenia sąd może uchylić to postanowienie. Sąd powinien wówczas wskazać powody uchylenia, a w miarę potrzeby także okoliczności, które należy wyjaśnić, lub czynności, które należy przeprowadzić. Wskazania te są dla prokuratora wiążące. Jeżeli prokurator nadal nie znajduje podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, wydaje ponownie postanowienie o umorzeniu postępowania. W takim wypadku pokrzywdzony, który wykorzystał uprawnienia przewidziane w art. 306 § 1 k.p.k., może wnieść akt oskarżenia określony w art. 55 § 1 k.p.k.- o czym należy go pouczyć.
 
Na ponowne postanowienie prokuratora o umorzeniu postępowania przygotowawczego, wydane w warunkach określonych w art. 330 § 2 k.p.k., pokrzywdzonemu, który uprzednio wykorzystał już uprawnienia przewidziane w art. 306 § 1 k.p.k., nie przysługuje zażalenie. Ma on natomiast prawo wniesienia aktu oskarżenia, określonego w art. 55 § 1 k.p.k., w terminie miesiąca od doręczenia mu zawiadomienia o postanowieniu prokuratora o umorzeniu postępowania przygotowawczego. Jednakże wówczas, gdy zażalenie zostało złożone przed dniem 12 lipca 2007 r., to jest przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 29 marca 2007 r. o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 64, poz. 432), termin do wniesienia aktu oskarżenia, określony w art. 55 § 1 k.p.k., powinien być - wyjątkowo - liczony od dnia doręczenia pokrzywdzonemu prawomocnego rozstrzygnięcia w przedmiocie tego zażalenia (Uchwała SN z dnia 20 marca 2008 r., I KZP 39/07).
Opinie
Czytelnik
Zażalenie można wysłać listem polecony, ważne aby za potwierdzeniem odbioru. Liczy się data stępla pocztowego, w ciągu 7 dni od otrzymania postanowienia należy wysłać.
Paweł
Proszę powiedzieć czy zażalenie można wysłać poczta i czy mam na to 7 dni do daty wysłania listem poleconym,czy do daty odebrania przez prokuraturę.
Twój komentarz
Opinie klientów
Wanda
Bardzo dziękuje Panu Darkowi za szybkie i profesjonalne przygotowanie dokumentów. Polecam firma godna zaufania.
Bartek
Szybka i profesjonalna obsługa za niską cenę. Znakomita znajomość prawa i zawiłości znanych tylko prawnikom. Prawnik wypełnił sądowe dokumenty i tak p...
Magda
Szybka, fachowa pomoc. Sprzeciw skutecznie wniesiony, a dzięki niemu sprawa została umorzona z braku dowodów. ustawa i e-sądy tworzą niestety możliwoś...