Strona Główna Sprawy karne Zażalenie na postanowienie o umorzeniu dochodzenia

Zażalenie na postanowienie o umorzeniu dochodzenia

Witold Walkowski
Autor: Witold Walkowski
Ekspert LexVin
Aplikant Radcowski
Na postanowienie o umorzeniu dochodzenia przysługuje zażalenie. Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 325a § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.)  przepisy dotyczące śledztwa stosuje się odpowiednio do dochodzenia, jeżeli przepisy odnoszące się bezpośrednio do dochodzenia nie stanowią inaczej. W związku z tym do dochodzenia zastosowanie ma przepis art. 306 § 1 k.p.k., który określa podmioty uprawnione do złożenia zażalenia na postanowienie o umorzeniu dochodzenia. 
 
Prawo wniesienia zażalenia na postanowienie o umorzeniu dochodzenia przysługuje stronom, czyli pokrzywdzonemu oraz podejrzanemu.
 
Wskazanym wyżej podmiotom należy doręczyć odpis postanowienia o umorzeniu dochodzenia. 
 
W sytuacji gdy postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa lub dochodzenia albo o jego umorzeniu zostało zaskarżone wyłącznie na korzyść podejrzanego, obowiązuje zakaz reformationis in peius , przewidziany w art. 434 § 1 oraz w art. 443 k.p.k. (Uchwała SN z dnia 26 września 2002 r., I KZP 23/02).
 
Na postanowienie prokuratora przysługuje zażalenie do sądu właściwego do rozpoznania sprawy w pierwszej instancji. W sprawach z oskarżenia prywatnego zażalenie na postanowienie prokuratora o umorzeniu postępowania przygotowawczego rozpoznaje prokurator nadrzędny, jeżeli postanowienie zapadło z uwagi na brak interesu społecznego w ściganiu z urzędu sprawcy. zażalenie na postanowienie prowadzącego postępowanie przygotowawcze, jeżeli nie jest nim prokurator, rozpoznaje prokurator sprawujący nadzór nad tym postępowaniem.
 
Zażalenie na postanowienie o umorzeniu dochodzenia wnosi się za pośrednictwem prokuratora, który wydal lub zatwierdził postanowienie. Prokuratorowi temu przysługuje uprawnienie do uwzględnienia tego zażalenia. Natomiast w przypadku, gdy uzna on, iż brak jest podstaw do uwzględnienia zażalenia, powinien niezwłocznie przekazać zażalenie wraz z aktami sprawy właściwemu sądowi. Do dokumentów tych powinien dołączyć także swoje stanowisko co do zasadności zażalenia. Po wniesieniu zażalenia prokurator może osobiście lub za pośrednictwem policji albo innego uprawnionego organu dokonać sprawdzenia nowych istotnych faktów i dowodów, na które powołuje się wnoszący zażalenie
 
Zażalenie na postanowienie o umorzeniu dochodzenia należy wnieść w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.
 
Termin ten jest terminem zawitym. zażalenie, które zostało wniesione po jego upływie jest bezskuteczne. 
 
Po rozpoznaniu zażalenia na postanowienie o umorzeniu dochodzenia sąd może uchylić to postanowienie. Sąd powinien wówczas wskazać powody uchylenia, a w miarę potrzeby także okoliczności, które należy wyjaśnić, lub czynności, które należy przeprowadzić. Wskazania te są dla prokuratora wiążące. Jeżeli prokurator nadal nie znajduje podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, wydaje ponownie postanowienie o umorzeniu postępowania. W takim wypadku pokrzywdzony, który wykorzystał uprawnienia przewidziane w art. 306 § 1 k.p.k., może wnieść akt oskarżenia określony w art. 55 § 1 k.p.k.- o czym należy go pouczyć.
 
Na ponowne postanowienie prokuratora o umorzeniu postępowania przygotowawczego, wydane w warunkach określonych w art. 330 § 2 k.p.k., pokrzywdzonemu, który uprzednio wykorzystał już uprawnienia przewidziane w art. 306 § 1 k.p.k., nie przysługuje zażalenie. Ma on natomiast prawo wniesienia aktu oskarżenia, określonego w art. 55 § 1 k.p.k., w terminie miesiąca od doręczenia mu zawiadomienia o postanowieniu prokuratora o umorzeniu postępowania przygotowawczego. Jednakże wówczas, gdy zażalenie zostało złożone przed dniem 12 lipca 2007 r., to jest przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 29 marca 2007 r. o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 64, poz. 432), termin do wniesienia aktu oskarżenia, określony w art. 55 § 1 k.p.k., powinien być - wyjątkowo - liczony od dnia doręczenia pokrzywdzonemu prawomocnego rozstrzygnięcia w przedmiocie tego zażalenia (Uchwała SN z dnia 20 marca 2008 r., I KZP 39/07).
Opinie
Emilia
Witam chciałam się dowiedzieć jak napisać podanie do banku o zwrot pieniędzy na dzieci z funduszu alimentacyjnego, które bank wysłał do komornika ?
DANUTA
WITAM = NAPISAŁAM DO PROKURATURY WNIOSEK O MOŻLIWOŚCI POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA. ODPOWIEDZIANO MI- W TYM STANIE RZECZY POSTANOWIONO POWYŻSZY WNIOSEK ODDALIĆ Z UWAGI NA FAKT, IŻ WNIOSEK DOWODOWY W SPOSÓB OCZYWISTY ZMIERZA DO PRZEDŁUŻENIA POSTĘPOWANIA. ZARZĄDZENIE: NA PODSTAWIE ART 100 &2kpk ODPIS POSTANOWIENIA DORĘCZYĆ POSZKODOWANEMU, CZYLI MNIE K:2 Z JEDNOCZESNYM POUCZENIEM, ŻE NA POWYŻSZE POSTANOWIENIE ZAŻALENIE NIE PRZYSŁUGUJE. PYTAM WIĘC- DLACZEGO ? GDZIE KLAUZULA ODWOŁAWCZA Z PODANYM TERMINEM ODWOŁANIA- A WIEM, ZE JEST 7 DNI- CZYLI POJUTRZE OSTATECZNY TERMIN. DLA MNIE TA SPRAWA BARDZO WAŻNA! WSZCZĘCIE DOCHODZENIA DOTYCZYŁO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KTÓRYM ZNAJDOWAŁA SIĘ MOJA 67 LETNIA SIOSTRA, GDZIE PO OPERACJI TARCZYCY DPS NIE NALEŻYCIE ZAJĄŁ SIĘ JEJ ZDROWIEM I PO 23 DNIACH W CIĄGŁYCH BÓLACH, NIE KOTAKTOWAŁA, BYŁA SŁABA (BYŁAM Z NIĄ W CIĄGŁYM KONTAKCIE TELEF. PRZEZ 2 TYG. GDZIE PÓŻNIEJ JEJ STAN ZDROWIA POGARSZAŁ SIE- DLATEGO ZAGINĄŁ JEJ TELEFON) - DZWONIŁAM DO DPS. PODCZAS ODWIEDZIN 1 GO LIPCA BR PRZYMUSOWO WZIĘŁO JĄ POGOTOWIE RATUNKOWE DO SZPITALA- SĄDZĘ, ŻE PRZEZ TE OSTATNIE DNI W DPS BYŁA JUŻ W STANIE KRYTYCZNYM. ZBULWERSOWANA TAKĄ POSTAWĄ DPS - POWIADOMIŁAM PROKURATURĘ REJONOWĄ - PO 40 DNIACH LEŻĄCA, NIEPRZYTOMNA I W CIĘŻKICH BÓLACH- WYŁA Z BÓLU...ZMARŁA. PROKURATURA ZLECIŁA SEKCJĘ ZWŁOK. GŁÓWNA PRZYCZYNA ZGONU- BIEGUNKA BAKTERYJNA, BAKTERIEMIA. JESTEM PRZEKONANA, ŻE BYŁA TO BAKTERIA POOPERACYJNA-SZPITALNA. NIE MNIEJ JEDNAK W CZASIE 40 DNI LEŻENIA W SZPITALU PADŁO SŁOWO =GRONKOWIEC=. NIE MOGĘ TEJ SPRAWY POZOSTAWIĆ BEZ ECHA, TYM BARDZIEJ,ŻE BYŁA TO SIOSTRA Z DPS- GDZIE TA POMOC SPOŁECZNA TAM PRZEDE WSZYSTKIM BYĆ POWINNA. SIOSTRA WOŁAŁA O POMOC, A JA CIĄGLE MONITOWAŁAM TAKI STN JEJ ZDROWIA PRACOWNIKOM DPS- ZAKPIONO Z NAS!!! OD DNIA OPERACJI PRZEZ OK. 45 DNIA JA UMIERAŁAM RAZEM Z NIĄ, BO SIĘ CIĄGLE NIĄ INTERESOWAŁAM I SŁYSZAŁAM CO SIĘ TAM Z NIĄ DZIEJE. POZOSTAŁ MI WIELKI SMUTEK, ŻAL. ŚWIADOMOŚĆ MOJA JEST PEWNA, ZE ZMARŁA Z WINY SZPITALA- BAKTERIA. A DPS ZIGNOROWAŁ JEJ WCZEŚNIEJSZY CIĘŻKI STAN ZDROWIA, CO WSKAZYWAŁO, ŻE TO WŁAŚNIE MOŻE BYĆ BAKTERIA - TERAZ WIEM DOKŁADNIE PO SEKCJI ZWŁOK. TAKICH SPRAW NIE MOŻNA POZOSTAWIĆ CICHO. JESTEM BARDZO UCZULONA NA KRZYWDĘ, ZŁO I BEZSILNOŚĆ I TEJ SPRAWY TAK POZOSTAWIĆ NIE MOGĘ. BARDZO PROSZĘ MI PODPOWIEDZIEĆ CO MAM DALEJ ROBIĆ,(JAKĄ MAM FURTKE) BO JUTRO JEDNAK CHCĘ WNIEŚĆ ZAŻALENIE=TYLKO NIE WIEM GDZIE, ABY NIE PRZEOCZYĆ TERMINU. PRZECIEŻ OD KAŻDEJ SPRAWY MOŻNA SIĘ ODWOŁAĆ. NADMIENIEM, ŻE NAJPIERW ZŁOŻYŁAM DONIESIENIE DO PROKURATURY A PROPO DPS-BRAK ODPOWIEDNIEJ OPIEKI NAD CHORA, PÓŻNIEJ DO TEJ SPRAWY- PO SEKCJI ZWŁOK DOŁOŻYŁAM DONIESIENIE A PROPO SZPITALA. Z SZACUNKIEM DANUTA PAWLAK
Czytelnik
Zażalenie można wysłać listem polecony, ważne aby za potwierdzeniem odbioru. Liczy się data stępla pocztowego, w ciągu 7 dni od otrzymania postanowienia należy wysłać.
Paweł
Proszę powiedzieć czy zażalenie można wysłać poczta i czy mam na to 7 dni do daty wysłania listem poleconym,czy do daty odebrania przez prokuraturę.
Twój komentarz
Opinie klientów
Wanda
Bardzo dziękuje Panu Darkowi za szybkie i profesjonalne przygotowanie dokumentów. Polecam firma godna zaufania.
Bartek
Szybka i profesjonalna obsługa za niską cenę. Znakomita znajomość prawa i zawiłości znanych tylko prawnikom. Prawnik wypełnił sądowe dokumenty i tak p...
Magda
Szybka, fachowa pomoc. Sprzeciw skutecznie wniesiony, a dzięki niemu sprawa została umorzona z braku dowodów. ustawa i e-sądy tworzą niestety możliwoś...