Strona Główna Sprawy cywilne Skarga na czynności komornika

Skarga na czynności komornika

Witold Walkowski
Autor: Witold Walkowski
Ekspert LexVin
Aplikant Radcowski
Skarga na czynności komornika uregulowana jest w przepisach ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1965, Nr 43, poz. 296 z późn. zm.). 
 
W przypadku, gdy przepisy Kodeksu postępowania cywilnego nie stanowią inaczej, na czynności oraz zaniechanie czynności przez komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego.
 
W związku z powyższym skarga na czynności komornika przysługuje wówczas, gdy nie został przewidziany inny środek zaskarżenia lub, gdy wniesienie takiej skargi jest niedopuszczalne. 
 
Użyty w art. 767 § 1 zd. 2 k.p.c. termin „zaniechanie dokonania czynności” nie obejmuje bezczynności powodującej przewlekłość postępowania, na którą nie przysługuje skarga na czynności komornika (Wyrok SN z dnia 14 czerwca 1973 r., I CR 250/73).
 
Organ właściwy do rozpoznania skargi na czynności komornika
 
Co do zasady skargę na czynności komornika rozpoznaje sąd, przy którym działa komornik. Jednakże w sytuacji, gdy do prowadzenia egzekucji wybrany został komornik poza właściwością ogólną, to skargę rozpoznaje sąd, który byłby właściwy według zasad ogólnych. 
 
Podmioty, które są uprawnione do wniesienia skargi na czynności komornika
 
Do wniesienia skargi na czynności komornika uprawnione są następujące podmioty:
  1. strona;
  2. osoba niebędąca stroną, jeżeli jej prawa zostały przez czynność lub zaniechanie komornika naruszone, bądź zagrożone;
  3. prokurator;
  4. Rzecznik Praw Obywatelskich;
  5. organizacje społeczne.
 
Termin do wniesienia skargi na czynności komornika
 
Skargę na czynności komornika należy wnieść w terminie tygodniowym do sądu. 
 
Termin do wniesienia skargi biegnie od dnia dokonania czynności w przypadku, gdy strona lub inna osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone, była przy czynności obecna albo była zawiadomiona o jej terminie. W innych sytuacjach termin do wniesienia skargi biegnie od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności przez komornika, a w braku takiego zawiadomienia od dnia, w którym czynność ta powinna być dokonana. 
 
Formalne wymogi skargi
 
Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem. Skargę powinno się wnieść razem z jej odpisem. 
 
Tryb rozpoznania skargi
 
Odpis skargi sąd powinien przesłać komornikowi, który w terminie trzech dni na piśmie obowiązany jest sporządzić uzasadnienie dokonania zaskarżonej czynności lub przyczyn jej zaniechania oraz przekazać je wraz z aktami sprawy do sądu, do którego skargę wniesiono. Komornik może jednakże uwzględnić skargę w całości, o czym powinien zawiadomić sąd i skarżącego oraz zainteresowanych, których uwzględnienie skargi dotyczy. W przypadku takim sąd umarza postępowanie wywołane wniesieniem skargi na czynności komornika.
 
Skarga na czynność (zaniechanie czynności) komornika, przysługująca do sądu rejonowego (art. 767 § 1 k.p.c.), jest innym, w ujęciu art. 363 § 1 k.p.c., niedewolutywnym środkiem zaskarżenia. Sąd rejonowy, rozpoznający skargę na czynność komornika, działa jako sąd pierwszej instancji. Pogląd, według którego sąd rozpoznający skargę na czynność komornika działa jako sąd drugiej instancji jest niemożliwy do zaakceptowania z tego względu, że w przypadku odrzucenia skargi, zażalenie na postanowienie o odrzuceniu skargi rozstrzygałby sąd okręgowy jako sąd trzeciej instancji. Takie rozwiązanie byłoby sprzeczne z istotą obowiązującego systemu środków zaskarżenia oraz instancyjności postępowania cywilnego (Postanowienie SN z dnia 21 maja 2010 r., III CZP 28/10).
 
Sąd rozpoznaje skargę w terminie tygodniowym od dnia jej wpływu do sądu, a gdy skarga zawiera braki formalne, które podlegają uzupełnieniu, w terminie tygodniowym od jej uzupełnienia. Należy podkreślić, iż wniesienie skargi nie wstrzymuje postępowania egzekucyjnego ani wykonania zaskarżonej czynności, chyba że sąd zawiesi postępowanie lub wstrzyma dokonanie czynności.
 
Co do zasady sąd rozpoznaje skargę na posiedzeniu niejawnym. Sąd wyznacza rozprawę w przypadku, gdy zachodzi taka potrzeba lub konieczne jest przesłuchanie stron albo innych osób.
 
Skargę na postanowienie komornika o ukaraniu grzywną rozstrzyga sąd po przeprowadzeniu rozprawy, na którą wezwie strony oraz osobę ukaraną. Sąd o rozprawie zawiadamia prokuratora. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.
 
Sąd nie jest związany granicami skargi na czynności komornika. 
 
Sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie przepisanego terminu, nieopłaconą lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę, której braków nie uzupełniono w terminie, chyba że uzna, iż zachodzą podstawy do podjęcia czynności na podstawie art. 759 § 2. Przepis ten stanowi, iż sąd może z urzędu wydawać komornikowi zarządzenia zmierzające do zapewnienia należytego wykonania egzekucji oraz usuwać spostrzeżone uchybienia. Na postanowienie sądu o odrzuceniu skargi służy zażalenie.
 
Nieusunięcie braków formalnych skargi na czynność komornika powoduje jej odrzucenie. Wydanie w takim wypadku zarządzenia o zwrocie skargi nie pozbawia strony możliwości zaskarżenia tej czynności zażaleniem (Uchwała SN z dnia 6 września 1994 r., III CZP 101/94).
Opinie
Twój komentarz
Opinie klientów
Wanda
Bardzo dziękuje Panu Darkowi za szybkie i profesjonalne przygotowanie dokumentów. Polecam firma godna zaufania.
Bartek
Szybka i profesjonalna obsługa za niską cenę. Znakomita znajomość prawa i zawiłości znanych tylko prawnikom. Prawnik wypełnił sądowe dokumenty i tak p...
Magda
Szybka, fachowa pomoc. Sprzeciw skutecznie wniesiony, a dzięki niemu sprawa została umorzona z braku dowodów. ustawa i e-sądy tworzą niestety możliwoś...