Strona Główna Sprawy administracyjne Wniosek o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w postępowaniu administracyjnym

Wniosek o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w postępowaniu administracyjnym

Prawnik
Autor: Prawnik
Oczywista omyłka jest to bezsporna, niezamierzona, często drobna, ale istotna pomyłka w dokumencie (np. literówka w nazwisku), która zazwyczaj może być sprostowana na drodze uproszczonej.
 
Zgodnie z art. 113 Kodeksu postępowania administracyjnego organ administracji publicznej może z urzędu lub na żądanie strony prostować w drodze postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez ten organ decyzjach.
 
Wszystkie błędy prostowane w trybie art. 113§1 Kodeksu postępowania administracyjnego powinny cechować się oczywistością (wyrok NSA z 11 sierpnia 1999 r., II SA 1072/99, Lex nr 46235). Oczywistość omyłki wynika z natury samego błędu lub z porównania treści rozstrzygnięcia z uzasadnieniem, treścią wniosku, innymi dokumentami znajdującymi się w aktach sprawy albo z innymi czynnikami (wyrok NSA z 24 września 2009 r., II OSK 1439/08, LexPolonica nr 2272687). Prostowane błędy powinny być także nieistotne (wyrok NSA OZ w Katowicach z 22 stycznia 1997 r., SA/Ka 2714/95, LexPolonica nr 327563, Pr.Gosp. 1998, nr 3, poz. 33).
 
Interpretacja pojęć „błędy pisarskie i rachunkowe” oraz „oczywiste omyłki” powinna uwzględniać ich potoczne znaczenie (wyrok NSA OZ w Lublinie z 13 marca 1998 r., I SA/Lu 1091/96, LexPolonica nr 339321). Przez błędy pisarskie należy rozumieć widoczne, niezamierzone błędne użycie wyrazu lub zwrotu, mylną pisownię oraz opuszczenie jakiegoś wyrazu lub liter w wyrazie. Błędem rachunkowym jest błąd w wykonywaniu operacji matematycznych (wyrok NSA OZ w Krakowie z 10 lutego 1994 r., SA/Kr 723/93, LexPolonica nr 304424, ONSA 1995, nr 2, poz. 65; wyrok NSA z 22 stycznia 1998 r., IV SA 531/96, Lex nr 43134; wyrok NSA z 24 września 1998 r., I SA 1521/97, Lex nr 44599; wyrok NSA z 23 kwietnia 2001 r., II SA 863/00, Lex nr 75522; wyrok NSA z 30 września 2008 r., I OSK 1502/07, LexPolonica nr 2072430). 
 
Możliwość sprostowania błędów pisarskich i rachunkowych oraz innych oczywistych omyłek, podobnie jak i możliwość dokonywania wyjaśnień co do treści decyzji, nie jest ograniczona terminem (wyrok NSA z 29 czerwca 1999 r., IV SA 1015/97, Lex nr 47274). Sprostowanie takie może nastąpić również po wniesieniu skargi do sądu administracyjnego na decyzję wymagającą sprostowania - obowiązkiem sądu administracyjnego jest dokonanie oceny decyzji z uwzględnieniem sprostowania dokonanego przez organ administracji, niezależnie od tego, czy postanowienie o sprostowaniu było przedmiotem skargi do sądu administracyjnego (wyrok NSA z 26 marca 1993 r., I SA 1429/92, LexPolonica nr 297487, ONSA 1994, nr 1, poz. 39).
 
Sprostowania lub wyjaśnienia decyzji dokonuje się z urzędu lub na żądanie strony (organizacji społecznej uczestniczącej w postępowaniu na prawach strony, prokuratora, rzecznika) w drodze postanowienia.
 
Sprostowanie lub wyjaśnienie może nie zadowalać strony, zwłaszcza w przypadku, gdy w sprawie jest więcej stron (sprostowanie lub wyjaśnienie korzystne np. dla strony A, może być niekorzystne dla strony B). Bywa zresztą i tak, iż sprostowania i wyjaśnienia idą tak daleko, że wprost zniekształcają treść decyzji (przynajmniej - zniekształcają w rozumieniu strony lub jednej ze stron, albo też organu egzekucyjnego). Konieczne jest zatem tutaj zapewnienie stronie odpowiedniej ochrony procesowej. Na postanowienie w sprawie sprostowania lub wyjaśnienia decyzji służy zatem zażalenie. Ponadto na postanowienie (ostateczne) w sprawie sprostowania i wyjaśnienia decyzji służy od 1990 r. skarga do sądu administracyjnego.
Opinie
Twój komentarz
Opinie klientów
Wanda
Bardzo dziękuje Panu Darkowi za szybkie i profesjonalne przygotowanie dokumentów. Polecam firma godna zaufania.
Bartek
Szybka i profesjonalna obsługa za niską cenę. Znakomita znajomość prawa i zawiłości znanych tylko prawnikom. Prawnik wypełnił sądowe dokumenty i tak p...
Magda
Szybka, fachowa pomoc. Sprzeciw skutecznie wniesiony, a dzięki niemu sprawa została umorzona z braku dowodów. ustawa i e-sądy tworzą niestety możliwoś...