Strona Główna Sprawy cywilne Pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym

Pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym

Prawnik
Autor: Prawnik
Sąd wydaje nakaz zapłaty, jeżeli powód dochodzi roszczenia pieniężnego albo świadczenia innych rzeczy zamiennych, a okoliczności uzasadniające dochodzone żądanie są udowodnione dołączonym do pozwu:
  1. dokumentem urzędowym, 
  2. zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem, 
  3. wezwaniem dłużnika do zapłaty i pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu, 
  4. zaakceptowanym przez dłużnika żądaniem zapłaty, zwróconym przez bank i nie zapłaconym z powodu braku środków na rachunku bankowym. 
 
Ponadto sąd wydaje również nakaz zapłaty przeciwko zobowiązanemu z weksla, czeku, warrantu lub rewersu należycie wypełnionego, których prawdziwość i treść nie nasuwają wątpliwości. W razie przejścia na powoda praw z weksla, z czeku, z warrantu lub z rewersu, do wydania nakazu niezbędne jest przedstawienie dokumentów do uzasadnienia roszczenia, o ile przejście tych praw na powoda nie wynika bezpośrednio z weksla, z czeku, z warrantu lub z rewersu.
 
Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku w sprawie II CSK 131/2005 upoważnienie powoda przez pozwanego do wystawiania faktur VAT bez podpisu może być traktowane jako zaakceptowanie przez dłużnika rachunku uzasadniające wydanie przez sąd nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym (art. 485 § 1 pkt 2 kpc).
 
Co niezmiernie ważne sąd orzeka poprzez wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym tylko na pisemny wniosek powoda zgłoszony w pozwie. postępowanie nakazowe jest postępowaniem fakultatywnym. Wybór między rozpoznaniem sprawy w zwykłym postępowaniu procesowym czy w postępowaniu nakazowym należy do powoda. Żądanie powoda, aby sąd wydał nakaz zapłaty, jest zatem wynikiem dokonanego wyboru drogi postępowania nakazowego. Bez takiego żądania sprawa wniesiona do sądu będzie rozpatrywana w takim rodzaju postępowania, jaki jest dla niej właściwy, w tzw. postępowaniu zwykłym lub innym odrębnym. Ustawa nie ograniczyła możliwości wyboru. Należy zatem przyjąć, że w postępowaniu nakazowym można złożyć pozew zarówno w sprawach należących do postępowania zwykłego, jak i do każdego rodzaju postępowania odrębnego, w którym dochodzone są roszczenia pieniężne albo świadczenia innych rzeczy zamiennych, a więc także w sprawach z zakresu prawa pracy (odmiennie M. Manowska, postępowanie nakazowe i upominawcze, s. 18, a na tle przepisów sprzed 2000 r. A. Wach, Niedopuszczalność dochodzenia roszczeń ze stosunku pracy w postępowaniu nakazowym i upominawczym, s. 44).
 
Sąd nie ma uprawnienia do badania z urzędu istnienia podstaw do wszczęcia postępowania nakazowego i decydowania o prowadzeniu sprawy w tym postępowaniu, inaczej niż w postępowaniu upominawczym.
 
Rozpoznanie sprawy w postępowaniu odrębnym, a więc także w postępowaniu nakazowym wymaga jednak wydania przez przewodniczącego stosownego zarządzenia (art. 201 § 1). Zarządzenie to nie jest wiążące dla sądu - por. uchwałę Sądu Najwyższego z 19 kwietnia 2007 r., III CZP 11/07, LexPolonica nr 1343711 (OSNC 2008, nr 2, poz. 23).
 
Co do zasady pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym wnosimy do sądu właściwego dla strony pozwanej. Warto jednak pamiętać, iż w przypadku dochodzenia większości należności powód ma możliwość wniesienia pozwu o zapłatę w postępowaniu nakazowym do sądu właściwego dla jego miejsca zamieszkania. Zgodnie bowiem z art. 34 Kodeksu postępowania cywilnego powództwo o zawarcie umowy, ustalenie jej treści, o zmianę umowy oraz o ustalenie istnienia umowy, o jej wykonanie, rozwiązanie lub unieważnienie, a także o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy można wytoczyć przed sąd miejsca jej wykonania. W razie wątpliwości miejsce wykonania umowy powinno być stwierdzone dokumentem.
 
Jak wskazał Sąd Najwyższy określone w art. 454 § 2 Kodeksu cywilnego miejsce spełnienia świadczenia należy rozumieć w ten sposób, że świadczenie pieniężne powinno być spełnione w zasadzie w miejscu zamieszkania lub w siedzibie wierzyciela; jeżeli jednak wierzyciel prowadzi przedsiębiorstwo i zobowiązanie ma związek z tym przedsiębiorstwem, o miejscu spełnienia świadczenia rozstrzyga siedziba przedsiębiorstwa.
 
W sytuacji, gdy w pozwie o zapłatę w postępowaniu nakazowym dochodzimy należności wynikającej z roszczenia wynikającego z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza dziesięciu tysięcy złotych pozew o zapłatę należy wnieść na urzędowym formularzu.
 
Opłata sądowa od pozwu w postępowaniu nakazowym wynosi ¼ opłaty od pozwu. Jeżeli np. dochodzimy zapłaty faktury na kwotę 20 000 zł to opłata sądowa będzie wynosiła 250 zł.
Opinie
Jaga
Witam.Czy w sprawie dot. art.1034 /roszczenie regresowe/moge posluzyc sie pozwem w postepowaniu nakazowm????
Twój komentarz
Opinie klientów
Wanda
Bardzo dziękuje Panu Darkowi za szybkie i profesjonalne przygotowanie dokumentów. Polecam firma godna zaufania.
Bartek
Szybka i profesjonalna obsługa za niską cenę. Znakomita znajomość prawa i zawiłości znanych tylko prawnikom. Prawnik wypełnił sądowe dokumenty i tak p...
Magda
Szybka, fachowa pomoc. Sprzeciw skutecznie wniesiony, a dzięki niemu sprawa została umorzona z braku dowodów. ustawa i e-sądy tworzą niestety możliwoś...