Strona Główna Sprawy cywilne Pozew o uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia

Pozew o uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia

Prawnik
Autor: Prawnik
Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego spadkobierca może być uznany za niegodnego dziedziczenia, jeżeli dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy, podstępem lub groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania testamentu albo w taki sam sposób przeszkodził mu w dokonaniu jednej z tych czynności, umyślnie ukrył lub zniszczył testament spadkodawcy, podrobił lub przerobił jego testament albo świadomie skorzystał z testamentu przez inną osobę podrobionego lub przerobionego.
 
Skutki niegodności powstają z mocy prawa, a zatem niezależnie od woli, a nawet wiedzy spadkodawcy. Nie oznacza to jednak, że ustawa całkowicie pozbawiła spadkodawcę wpływu na istnienie skutków prawnych niegodności. Spadkodawca może przebaczyć spadkobiercy, w stosunku do którego istnieją okoliczności uzasadniające uznanie go za niegodnego. Przebaczenie wyłącza możliwość uznania takiego spadkobiercy za niegodnego.
 
Żądanie uznania spadkobiercy za niegodnego ma charakter roszczenia majątkowego. Takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy w postanowieniu z 7 października 1966 r., I CZ 105/66, LexPolonica nr 296734 (OSNCP 1967, nr 7-8, poz. 128). Stanowisko Sądu Najwyższego nie jest jednak jednolite. Wypowiedziany został także pogląd, zgodnie z którym żądanie uznania spadkobiercy za niegodnego nie jest dochodzeniem roszczenia (orzeczenie SN z 8 czerwca 1966 r., I PR 101/65, LexPolonica nr 365421 z glosą A. Stelmachowskiego, OSPiKA 1967, nr 7-8, poz. 181).
 
Ciężar dowodu, zgodnie z art. 6 Kodeksu cywilnego, spoczywa na osobie wywodzącej ze zdarzenia skutki prawne. W związku z tym występujący z pozwem o uznanie za niegodnego dziedziczenia powinien przytoczyć dowody uzasadniające jego twierdzenia. W piśmie procesowym należy wskazać dowód oraz okoliczność, która za jego pomocą ma być wykazana. 
 
Uznania spadkobiercy za niegodnego może żądać każdy, kto ma w tym interes. Z żądaniem takim może wystąpić w ciągu roku od dnia, w którym dowiedział się o przyczynie niegodności, nie później jednak niż przed upływem lat trzech od otwarcia spadku. 
 
Pozew o uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia należy skierować do sądu właściwego dla ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Jeżeli wartość spadku (sporu) nie przekracza 75 000 zł właściwy do rozpoznania sprawy będzie sąd rejonowy, w przypadku gdy wartość udziału spadkowego przekracza tą kwotę właściwy będzie sąd okręgowy.
 
Od pozwu o uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia pobierana jest opłata stosunkowa w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu.

Powiązane wzory i pliki pdf do pobrania
Opinie
ryszard
kto moze byc zwolniony od tej oplaty 5 procent
Twój komentarz
Opinie klientów
Wanda
Bardzo dziękuje Panu Darkowi za szybkie i profesjonalne przygotowanie dokumentów. Polecam firma godna zaufania.
Bartek
Szybka i profesjonalna obsługa za niską cenę. Znakomita znajomość prawa i zawiłości znanych tylko prawnikom. Prawnik wypełnił sądowe dokumenty i tak p...
Magda
Szybka, fachowa pomoc. Sprzeciw skutecznie wniesiony, a dzięki niemu sprawa została umorzona z braku dowodów. ustawa i e-sądy tworzą niestety możliwoś...