Strona Główna Sprawy cywilne Wniosek o zabezpieczenie roszczenia, powództwa, alimentów

Wniosek o zabezpieczenie roszczenia, powództwa, alimentów

Prawnik
Autor: Prawnik
Generalna zasadą wynikającą z Kodeksu postępowania cywilnego jest możliwość żądania udzielenia zabezpieczenia. Sąd może udzielić zabezpieczenia roszczenia zarówno przed wszczęciem powództwa, jak również już trakcie trwania postępowania sądowego.
 
Obecnie nie może już budzić wątpliwości, że postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia może być wydane także w sprawach, w których nie zapadają orzeczenia nadające się do wykonania w drodze egzekucji. Dopuszczalne jest zatem zabezpieczenie zarówno w sprawach z powództw o zasądzenie świadczenia, jak i w sprawach z powództw o ustalenie albo o ukształtowanie stosunku prawnego lub prawa, a także w sprawach rozpoznawanych w trybie postępowania nieprocesowego. Celem postępowania zabezpieczającego jest więc nie tylko zapewnienie wykonalności orzeczeń, które nadają się do wykonania egzekucyjnego, lecz także zapewnienie skuteczności tych orzeczeń, które do egzekucji się nie nadają
 
Złożenie wniosku o udzielenie zabezpieczenia wszczyna postępowanie zabezpieczające, toczące się równolegle z postępowaniem rozpoznawczym. Zawieszenie postępowania rozpoznawczego, gdyby nawet nastąpiło po wszczęciu postępowania zabezpieczającego, nie skutkuje automatycznie zawieszeniem postępowania zabezpieczającego (uchwała SN z 16 października 1972 r., III CZP 67/72, LexPolonica nr 308969, OSPiKA 1973, nr 5, poz. 87).
 
Wniosek o zabezpieczenie roszczenia należy skierować do sądu rozpoznającego sprawę. Wniosek powinien spełniać wymogi pisma procesowego a ponadto zawierac wskazanie sposobu zabezpieczenia, sumy zabezpieczenia dla roszczeń pieniężnych oraz uprawdopodobnienie okoliczności uzasadniających wniosek. Jeżeli wniosek o udzielenie zabezpieczenia złożono przed wszczęciem postępowania, należy nadto zwięźle przedstawić przedmiot sprawy.
 
Wniosek o udzielenie zabezpieczenia podlega rozpoznaniu bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie tygodnia od dnia jego wpływu do sądu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Jeżeli ustawa przewiduje rozpoznanie wniosku na rozprawie, należy ją wyznaczyć tak, aby rozprawa mogła odbyć się w terminie miesięcznym od dnia wpływu wniosku. Sąd rozpoznaje wniosek o udzielenie zabezpieczenia w jego granicach, biorąc za podstawę orzeczenia materiał zebrany w sprawie.
 
Opłatę stałą w kwocie 40 złotych pobiera się od wniosku o udzielenie zabezpieczenia roszczenia niemajątkowego, chyba że wniosek został zgłoszony w piśmie rozpoczynającym postępowanie. Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera sąd od wniosku o udzielenie zabezpieczenia roszczenia majątkowego, chyba że wniosek został zgłoszony w piśmie rozpoczynającym postępowanie.
Opinie
Twój komentarz
Opinie klientów
Wanda
Bardzo dziękuje Panu Darkowi za szybkie i profesjonalne przygotowanie dokumentów. Polecam firma godna zaufania.
Bartek
Szybka i profesjonalna obsługa za niską cenę. Znakomita znajomość prawa i zawiłości znanych tylko prawnikom. Prawnik wypełnił sądowe dokumenty i tak p...
Magda
Szybka, fachowa pomoc. Sprzeciw skutecznie wniesiony, a dzięki niemu sprawa została umorzona z braku dowodów. ustawa i e-sądy tworzą niestety możliwoś...