Strona Główna Sprawy cywilne Wniosek o ubezwłasnowolnienie

Wniosek o ubezwłasnowolnienie

Prawnik
Autor: Prawnik
Osoba, która ukończyła lat trzynaście, może być ubezwłasnowolniona całkowicie, jeżeli wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, nie jest w stanie kierować swym postępowaniem. Dla ubezwłasnowolnionego całkowicie ustanawia się opiekę, chyba że pozostaje on jeszcze pod władzą rodzicielską.
 
Do ubezwłasnowolnienia nie wystarcza ustalenie choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, „musi występować nadto niemożność kierowania swym postępowaniem - gdy chodzi o ubezwłasnowolnienie całkowite, lub potrzeba udzielenia pomocy w prowadzeniu spraw - przy ubezwłasnowolnieniu częściowym”. Podkreślił, że przy wyborze rodzaju ubezwłasnowolnienia trzeba badać nie tylko rodzaj choroby umysłowej, stopień niedorozwoju umysłowego czy też charakter zaburzeń psychicznych, ale również sytuację życiową osoby, której postępowanie dotyczy, a w szczególności to, skąd czerpie środki na utrzymanie, czy pracuje zarobkowo, jak daje sobie radę w zwykłych sprawach życia codziennego, czy ma rodzinę mogącą zapewnić jej pomoc i opiekę.
 
Należy pamiętać, iż ubezwłasnowolnienie jest instytucją powołaną w wyłącznym interesie osoby chorej, która nie jest w stanie kierować swym postępowaniem albo potrzebuje pomocy do prowadzenia spraw życia codziennego. Instytucja ubezwłasnowolnienia nie służy dobru wnoszącego o ubezwłasnowolnienie i rodziny tegoż wnoszącego. 
 
W celu wszczęcia postępowania należy złożyć wniosek o ubezwłasnowolnienie całkowite. Wniosek o ubezwłasnowolnienie całkowite może być zgłoszony przez: małżonka, jej krewnych w linii prostej i rodzeństwo oraz przedstawiciela ustawowego. Ponadto wniosek o ubezwłasnowolnienie może być zgłoszony przez Prokuratora oraz Rzecznika Praw Obywatelskich.  
 
Wniosek o ubezwłasnowolnienie powinien spełniać wymagania stawiane pismom procesowym. Wniosek o ubezwłasnowolnienie należy skierować do sądu okręgowego właściwego dla miejsca zamieszkania osoby objętej wnioskiem a w przypadku, gdy osoba to nie posiada miejsca zamieszkania do sądu właściwego dla miejsca jej pobytu.
 
Właściwość sądu w sprawach o ubezwłasnowolnienie - jak we wszystkich sprawach nieprocesowych - ma charakter wyłączny. Jeżeli sądu miejscowo właściwego nie da się ustalić sądem właściwym jest Sąd Okręgowy w Warszawie. W sprawach o ubezwłasnowolnienie nie jest także wykluczona możliwość wyznaczenia przez sąd apelacyjny innego sądu, jako właściwego.
 
Uczestnikami postępowania wszczętego na skutek wniesienia wniosku o ubezwłasnowolnienie są: osoba, której dotyczy wniosek, jej małżonek, przedstawiciel ustawowy. Postępowanie o ubezwłasnowolnienie całkowite toczy się z udziałem prokuratora.
 
Opłata sądowa od wniosku o ubezwłasnowolnienie wynosi 40 zł.

Powiązane wzory i pliki pdf do pobrania
Opinie
Twój komentarz
Opinie klientów
Wanda
Bardzo dziękuje Panu Darkowi za szybkie i profesjonalne przygotowanie dokumentów. Polecam firma godna zaufania.
Bartek
Szybka i profesjonalna obsługa za niską cenę. Znakomita znajomość prawa i zawiłości znanych tylko prawnikom. Prawnik wypełnił sądowe dokumenty i tak p...
Magda
Szybka, fachowa pomoc. Sprzeciw skutecznie wniesiony, a dzięki niemu sprawa została umorzona z braku dowodów. ustawa i e-sądy tworzą niestety możliwoś...