Strona Główna Sprawy cywilne Odpowiedź na pozew

Odpowiedź na pozew

Prawnik
Autor: Prawnik
Pismem rozpoczynającym postępowanie w sprawie jest pozew, którego odpis sąd doręcza stronie przeciwnej. Natomiast zgodnie z art. 207 Kodeksu postępowania cywilnego pozwany może przed pierwszym posiedzeniem wyznaczonym na rozprawę wnieść odpowiedź na pozew. Ponadto przewodniczący może zarządzić wniesienie odpowiedzi na pozew w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż dwa tygodnie.
 
Z chwilą doręczenia pozwu i powstania skutków sprawy w toku aktualizuje się spoczywający na pozwanym ciężar podjęcia obrony. W fazie poprzedzającej rozpoczęcie rozprawy obrona ta sprowadza się przede wszystkim do złożenia odpowiedzi na pozew. Odpowiedź na pozew jest pismem przygotowawczym składanym przez pozwanego, w którym powinien on wyrazić swoje stanowisko względem dopuszczalności lub zasadności żądania pozwu. Odpowiedź na pozew jest zarazem jednym z zasadniczych narzędzi służących właściwemu przygotowaniu rozprawy (S. Hanausek, Przygotowanie procesu cywilnego, s. 161), a w związku z tym przeciwdziałaniu przewlekłości postępowania i realizacji powinności sądu oraz stron. 
 
Uprawnienie do złożenia odpowiedzi na pozew w każdej sprawie jest wyrażone wprost w art. 207 § 1Kodeksu postępowania cywilnego i nie podlega żadnym ograniczeniom z zastrzeżeniem wyjątków uzasadnionych strukturą konkretnego postępowania. W szczególności warunkiem złożenia odpowiedzi na pozew nie jest uzyskanie zezwolenia przewodniczącego, które dotyczy jedynie dalszych pism przygotowawczych. W powiązaniu z obligatoryjną rozprawą możliwość złożenia odpowiedzi na pozew w każdej sprawie jest gwarantem prawa do wysłuchania po stronie pozwanego. 
 
Odpowiedź na pozew powinna spełniać ogólne warunki pisma procesowego. A więc oznaczenie stron, sądu, sygnatury sprawy, wnioski i ewentualne zarzuty oraz krótkie uzasadnienie swoich twierdzeń. Odpowiedź na pozew jest również pismem procesowym mającym na celu przygotowanie rozprawy – a więc należy podać zwięźle stan sprawy, wypowiedzieć się co do twierdzeń strony przeciwnej i dowodów przez nią powołanych oraz wskazać dowody na poparcie swojego stanowiska w sprawie. 
 
Z chwilą złożenia odpowiedzi na pozew strona wdaje się w spór co do istoty sprawy. Wiążą się więc z tym poważne konsekwencje prawne. W związku z powyższym strona najpóźniej w odpowiedzi na pozew powinna podnieść ewentualny zarzut niewłaściwego oznaczenia wartości przedmiotu sporu, niewłaściwości sądu, zarzuty, że sprawa należy do właściwości sądu polubownego, jak również podnieść ewentualne zarzuty odnośnie wyłączenia sędziego.
 
Odpowiedź na pozew wnosi się do tego sądu, który zarządził doręczenie odpisu pozwu. Od odpowiedzi na pozew sąd nie pobiera żadnej opłaty – chyba, że odpowiedź zawiera zgłoszenie powództwa wzajemnego.
 
Jeśli sporządzenie odpowiedzi na pozew nie jest obowiązkowe – powyższe okoliczności pozwany może również podnieść w sądzie do protokołu we wstępnej fazie rozprawy, gdy sąd pyta się strony o ich stanowisko w sprawie.

Powiązane wzory i pliki pdf do pobrania
Opinie
Twój komentarz
Opinie klientów
Wanda
Bardzo dziękuje Panu Darkowi za szybkie i profesjonalne przygotowanie dokumentów. Polecam firma godna zaufania.
Bartek
Szybka i profesjonalna obsługa za niską cenę. Znakomita znajomość prawa i zawiłości znanych tylko prawnikom. Prawnik wypełnił sądowe dokumenty i tak p...
Magda
Szybka, fachowa pomoc. Sprzeciw skutecznie wniesiony, a dzięki niemu sprawa została umorzona z braku dowodów. ustawa i e-sądy tworzą niestety możliwoś...