Strona Główna Sprawy cywilne Odpowiedź na apelację w postępowaniu cywilnym

Odpowiedź na apelację w postępowaniu cywilnym

Prawnik
Autor: Prawnik
Co do zasady stronie, która nie zgadza się z wyrokiem sądu przysługuje prawo wniesienia apelacji od wyroku. Apelacja jest podstawowym środkiem odwoławczym, służącym do zaskarżenia merytorycznych orzeczeń sądów I instancji. Jej funkcją nie jest powtórzenie całego postępowania sądu I instancji, ale ponowienie i uzupełnienie tego postępowania w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do wszechstronnego sprawdzenia zasadności oraz legalności zaskarżonego orzeczenia w granicach zaskarżenia dokonanego przez uprawniony podmiot.
 
Natomiast strona przeciwna może w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia apelacji wnieść odpowiedź na apelację wprost do sądu drugiej instancji. Wniesienie odpowiedzi na apelację jest fakultatywne. Kodeks postępowania cywilnego przyjmuje termin dwutygodniowy do wniesienia odpowiedzi na apelację. Jest to termin ustawowy, nie podlega więc przedłużeniu przez sąd. Przywrócenie tego terminu nie jest jednak możliwe, gdyż niewniesienie w tym terminie odpowiedzi na apelację nie pociąga za sobą ujemnych skutków procesowych.
 
Odpowiedź na apelację jest pismem procesowym, powinna więc w zasadzie spełniać warunki takiego pisma. Ponieważ jednak Kodeks nie przewiduje odrzucenia odpowiedzi na apelację, nie ma podstaw do wzywania do uzupełnienia zaszłych w niej braków. Sąd, podobnie jak w razie wniesienia odpowiedzi na apelację po terminie, powinien odpowiedź dotkniętą brakiem formalnym dołączyć do akt sprawy. Odpowiedź na apelację nie podlega opłacie sądowej.
 
Kodeks postępowania cywilnego nie określa treści odpowiedzi na apelację. W odpowiedzi strona może zgłosić wniosek o oddalenie lub o odrzucenie apelacji oraz o przyznanie jej kosztów postępowania apelacyjnego. Ponadto może, oczywiście, zwalczać zarzuty i argumenty podniesione przez skarżącego w apelacji, jak również m.in. zarzuty co do zakresu zaskarżenia czy dopuszczalności apelacji.
 
Natomiast w odpowiedzi na apelację strona przeciwna nie może zgłosić wniosku o uchylenie lub zmianę niezaskarżonej części orzeczenia sądu I instancji, która nie jest dla niej korzystna, gdyż część ta - na skutek jej niezaskarżenia - uprawomocniła się. Kodeks nie wprowadził instytucji apelacji wzajemnej, która mogłaby być połączona z odpowiedzią na apelację (por. A. Oklejak, Apelacja w procesie cywilnym, s. 91 i n.).
 
Strona przeciwna nie może także po raz pierwszy w odpowiedzi na apelację podnosić zarzutów merytorycznych, opartych na jej własnych prawach lub roszczeniach, choćby zarzuty te były oparte na nowych faktach i dowodach dopuszczalnych w postępowaniu apelacyjnym. Wynika to z zasady równouprawnienia stron procesowych, gdyż strona skarżąca także nie może po raz pierwszy w apelacji zgłaszać tego rodzaju nowych roszczeń (por. także W. Siedlecki, Glosa do orz. SN z 22 maja 1980 r., II CZ 112/80, s. 202 i n.).

Powiązane wzory i pliki pdf do pobrania
Opinie
wk
Bardzo przydatne, dziękuję!
Twój komentarz
Opinie klientów
Wanda
Bardzo dziękuje Panu Darkowi za szybkie i profesjonalne przygotowanie dokumentów. Polecam firma godna zaufania.
Bartek
Szybka i profesjonalna obsługa za niską cenę. Znakomita znajomość prawa i zawiłości znanych tylko prawnikom. Prawnik wypełnił sądowe dokumenty i tak p...
Magda
Szybka, fachowa pomoc. Sprzeciw skutecznie wniesiony, a dzięki niemu sprawa została umorzona z braku dowodów. ustawa i e-sądy tworzą niestety możliwoś...