Strona Główna Sprawy cywilne Pozew o alimenty

Pozew o alimenty

Prawnik
Autor: Prawnik
Obowiązek alimentacyjny zapewnia środki utrzymania członkom rodziny, którzy nie są w stanie własnymi siłami zaspokoić swoich potrzeb życiowych. W praktyce najczęstszą sytuacją jest gdy dziecko występuje wobec jednego z rodziców z pozwem o alimenty.
 
Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Obowiązek alimentacyjny zobowiązanego w dalszej kolejności powstaje dopiero wtedy, gdy nie ma osoby zobowiązanej w bliższej kolejności albo gdy osoba ta nie jest w stanie uczynić zadość swemu obowiązkowi lub gdy uzyskanie od niej na czas potrzebnych uprawnionemu środków utrzymania jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami. 
 
W przypadku, gdy pozew o alimenty wnosi osoba małoletnia w jej imieniu tej czynności może dokonać przedstawiciel ustawowy np. matka dziecka.
 
Należy pamiętać, iż pozew o alimenty nie jest traktowany przez sąd w sposób ulgowy i obowiązują zasady jak dla każdego postępowania procesowego. W szczególności pozew powinien posiadać elementy właściwe dla pisma procesowego oraz to na powodzie ciąży obowiązek udowodnienia faktów z których wywodzi skutki prawne. 
 
Ważnym elementem pozwu o alimenty, aczkolwiek nie obowiązkowym, jest wniosek o zabezpieczenie roszczenia na czas trwania procesu. Zgodnie z art. 730 Kodeksu postępowania cywilnego w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny można żądać udzielenia zabezpieczenia. Sąd może udzielić zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania lub w jego toku. Po uzyskaniu przez uprawnionego tytułu wykonawczego dopuszczalne jest udzielenie zabezpieczenia tylko wtedy, jeżeli ma ono na celu zabezpieczenie roszczenia o świadczenie, którego termin spełnienia jeszcze nie nastąpił.
 
Do udzielenia zabezpieczenia właściwy jest sąd, do którego właściwości należy rozpoznanie sprawy w pierwszej instancji. Jeżeli nie można ustalić takiego sądu, właściwy jest sąd, w którego okręgu ma być wykonane postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia, a z braku tej podstawy lub w przypadku, w którym postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia miałoby być wykonane w okręgach różnych sądów - sąd rejonowy dla m. st. Warszawy. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia zgłoszony w toku postępowania rozpoznaje sąd tej instancji, w której toczy się postępowanie, z wyjątkiem przypadku, gdy sądem tym jest Sąd Najwyższy. Wtedy o zabezpieczeniu orzeka sąd pierwszej instancji.
 
Wniosek o udzielenie zabezpieczenia powinien odpowiadać wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego, a nadto zawierać wskazanie sposobu zabezpieczenia oraz uprawdopodobnienie okoliczności uzasadniających wniosek o zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych.
 
Właściwość sądu w sprawach o alimenty
 
Pozew o alimenty należy wnieść do Sądu Rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego lub miejsca zamieszkania osoby uprawnionej.
 
Z dobrodziejstwa powyższego uregulowania może skorzystać jedynie osoba dochodząca roszczeń alimentacyjnych, a nie osoba wnosząca powództwo o uchylenie lub ustalenie nieistnienia obowiązku alimentacyjnego (por. orz. SW w Koszalinie z 7 września 1951 r., III Cz 53/51, NP 1952, nr 8-9, s. 81). 
 
Wartość przedmiotu sporu
 
Każdy pozew o alimenty musi wskazywać wartość przedmiotu sporu. W sprawach o alimenty wartość przedmiotu sporu stanowi suma świadczeń za jeden rok.
 
W sprawie o świadczenia alimentacyjne wartością przedmiotu sporu jest suma świadczeń za rok, jeżeli jednak roszczenie powoda obejmuje także zaległe alimenty za czas ubiegły, ich wartość podlega doliczeniu do wartości przedmiotu sporu (uchw. składu 7 sędziów SN - zasada prawna - z 16 maca 1935 r., C.I. 1659/35, LexPolonica nr 2366887, Zb.Orz. 1936, nr 11, poz. 408, oraz uchw. składu 7 sędziów SN - zasada prawna - z 18 kwietnia 1958 r., 1 CO 5/58, LexPolonica nr 316138, OSN 1958, nr 3, poz. 61; por. jednak orz. SN z 27 września 1935 r., C.I. 859/35, PPC 1936, nr 1-2, s. 60).
 
Alicja żąda od swego ojca alimentów w wysokości 1 500 zł płatnych do 10 dnia każdego miesiąca oraz zaległych alimentów w wysokości 3 000 zł. Wartość przedmiotu sporu wynosi więc 1 500 * 12 + 3 000= 21 000 zł
 
Opłata sądowa
 
Zgodnie z Ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych strona wnosząca pozew o alimenty nie jest zobowiązana do uiszczenia opłaty sądowej.

Powiązane wzory i pliki pdf do pobrania
Opinie
Joanna
Witam.Chcialabym zapytac gdy w przypadku gdy otrzymuje alimenty na syna 9letniego kwote 350 zł z fuduszu alimentacyjnego a ja jestem osoba pracujaca to czy moge podwyzszyć kwote na większą?
Twój komentarz
Opinie klientów
Wanda
Bardzo dziękuje Panu Darkowi za szybkie i profesjonalne przygotowanie dokumentów. Polecam firma godna zaufania.
Bartek
Szybka i profesjonalna obsługa za niską cenę. Znakomita znajomość prawa i zawiłości znanych tylko prawnikom. Prawnik wypełnił sądowe dokumenty i tak p...
Magda
Szybka, fachowa pomoc. Sprzeciw skutecznie wniesiony, a dzięki niemu sprawa została umorzona z braku dowodów. ustawa i e-sądy tworzą niestety możliwoś...