Strona Główna Sprawy cywilne Sprzeciw od nakazu zapłaty

Sprzeciw od nakazu zapłaty

Prawnik
Autor: Prawnik

Nakaz zapłaty po zaopatrzeniu go w klauzulę wykonalności jest tytułem wykonawczym uprawniającym do egzekucji. Nakaz zapłaty wydawany jest przez sądu rejonowe oraz okręgowe w sprawach wskazanych w Kodeksie postępowania cywilnego.

Nakaz zapłaty różni się od wyroku brakiem solennej formy oraz sposobem wydania. Nakaz zapłaty, inaczej niż wyrok, jest wydawany wyłącznie na posiedzeniu niejawnym. Jest ponadto orzeczeniem „warunkowym” o tyle, że jego dalsze istnienie jest uzależnione od tego, czy pozwany wniesie środek zaskarżenia – sprzeciw od nakazu zapłaty. Zaskarżenie nakazu zapłaty wydawanego w postępowaniu upominawczym powoduje utratę mocy nakazu zapłaty.  
 
W celu uniknięcie zapłaty należności objętej nakazem zapłaty w terminie 14 dni od jego doręczenia należy wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty.
 
Sąd odrzuca sprzeciw wniesiony po terminie lub z innych przyczyn niedopuszczalny albo którego braków pozwany nie usunął w terminie
 
W chwili obecnej najczęściej nakazy zapłaty wydawane są przez Sąd Rejonowy dla Lublina Zachód na rzecz firm windykacyjnych oraz funduszy sekurytyzacyjnych takich jak: PRESCO, ULTIMO, EOS, VPF, Prokura.
 
Częstokroć w skutek wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty sprawę udaje się wygrać i w konsekwencji uniknąć zapłaty zasądzonej należności. Należy jednak pamiętać, iż sprzeciw od nakazu zapłaty winien być przygotowany przez profesjonalistę, nieumiejętne podniesienie zarzutów w sprzeciwie od nakazu zapłaty może skutkować jego oddaleniem.
 
Pismo zawierające sprzeciw wnosi się do sądu, który wydał nakaz zapłaty, a w przypadku nakazu wydanego przez referendarza sądowego - do sądu, przed którym wytoczono powództwo. W piśmie pozwany powinien wskazać, czy zaskarża nakaz w całości, czy w części, przedstawić zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy, oraz okoliczności faktyczne i dowody. Sąd pomija spóźnione twierdzenia i dowody, chyba że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich w sprzeciwie bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo że występują inne wyjątkowe okoliczności.
 
Termin do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty, jak już wcześniej wskazałem, jest dwutygodniowy i biegnie od dnia doręczenia pozwanemu nakazu wraz z pozwem (art. 502 Kpc). Jeśli omyłkowo pozwanemu doręczono nakaz zapłaty i pozew w różnych terminach, decydująca jest data późniejszego doręczenia.
 
W postanowieniu z 17 listopada 2009 r., II CZ 93/09, LexPolonica nr 2221613 (OSNC 2010, nr 6, poz. 91), Sąd Najwyższy przyjął, że w razie doręczenia pozwanemu działającemu bez zawodowego pełnomocnika odpisu nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym z pouczeniem jedynie o możliwości i terminie wniesienia sprzeciwu, nie jest dopuszczalne odrzucenie, z powodu niezachowania terminu, zażalenia na rozstrzygnięcie o kosztach postępowania zawarte w nakazie, wniesionego w terminie przewidzianym dla sprzeciwu.
 
Sprzeciw od upominawczego nakazu zapłaty nie podlega opłacie, stąd nie zachodzi konieczność usuwania jego braków fiskalnych.

Powiązane wzory i pliki pdf do pobrania
Opinie
Dariusz Kostyra
Tak mamy doświadczenie w sprawach z powództwa easyDEBT Niestandarozywany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie. Proszę o przesłanie kodu dostępu do akt lub skanów akt na maila biuro@lexvin.pl
Bogumił
Otrzymałem właśnie nakaz zapłaty wydany przez Sąd Rejonowy dla Lublina Zachód z powództwa easyDEBT Niestandarozywany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie czy macie Państwo doświadczenie w sprawach z powództwa tego funduszu?
krzysztof
syn jechał na ,,gapę,,dostałem sądowy nakaz zapłaty+koszty rozprawy...chciałbym się odwołać by nie zapłacić....
Adam
Dostałem nakaz zapłaty z sądu na rzecz firmy ProfiCredit 1350 zł. Moje pytanie, czy da się przedstawić jakiekolwiek zarzuty np na zawyżone kwoty pism upominawczych czy cokolwiek by podważyć choćby w części wysokość kwoty do zapłaty. Zależy mi by coś ugrać i zyskać czas bym uskładał te pieniążki. Nie chce by komornik wziął się za to.
Dorota
Witam, Nie otrzymałam nakazu zapłaty, ale firma windykacyjna twierdzi, że go posiada. Otrzymałam pismo, że o odpis nakazu zapłaty winnam złożyć wniosek do Sądu w Lublinie. Od roku czasu nie mogę otrzymać faktur, na które ta firma się powołuje. Wnosiłam odwołania i jedyną odpowiedzią jest, że podtrzymują roszczenie. Nie wiem skąd się bierze naliczona opłata. Chcę wnieść sprzeciw i aby sąd rozpatrzył wszystkie okoliczności sprawy i należność. Według mnie nie mam żadnego zadłużenia, a nie chcę płacić, jeśli nie mam dokumentów (faktur), na jakie powołuje się firma windykacyjna, z jakiego tytułu powstały te należności. Proszę o poradę lub prowadzenie sprawy.
Kara
Czy w sprzeciwie od nakazu zapłaty (z e-sądu) należy wykazać listę dowodów (oczywiście bez wysyłania tych dokumentów)?
Dariusz Kostyra :: LexVin
Pani Karolino w elektronicznym postępowaniu upominawczym do sądu należy wysłać jeden egzemplarz sprzeciwu.
Karolina
W ilu egzemplarzach należy wysłać sprzeciw od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym ?
Dariusz Kostyra :: LexVin
Tak w przypadku tej firmy większość dochodzonych należności uległa już przedawnieniu - roszczenia z umowy o naukę ulegają przedawnieniu po upływie dwóch lat. Ponadto w sprzeciwie od nakazu zapłaty należy obalić domniemanie doręczenia na podstawie którego sąd nadał nakazowi klauzulę wykonalności. Oczywiście damy sobie z tym radę.
Twój komentarz
Opinie klientów
Wanda
Bardzo dziękuje Panu Darkowi za szybkie i profesjonalne przygotowanie dokumentów. Polecam firma godna zaufania.
Bartek
Szybka i profesjonalna obsługa za niską cenę. Znakomita znajomość prawa i zawiłości znanych tylko prawnikom. Prawnik wypełnił sądowe dokumenty i tak p...
Magda
Szybka, fachowa pomoc. Sprzeciw skutecznie wniesiony, a dzięki niemu sprawa została umorzona z braku dowodów. ustawa i e-sądy tworzą niestety możliwoś...