Strona Główna Sprawy administracyjne Wniosek o wymeldowanie w trybie administracyjnym

Wniosek o wymeldowanie w trybie administracyjnym

Prawnik
Autor: Prawnik
Zagadnienia związane z zameldowaniem oraz wymeldowaniem zostały uregulowane w Ustawie z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Zgodnie z przepisami ustawy osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, jest obowiązana wymeldować się w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca.
 
W praktyce jednak często dochodzi do sytuacji gdzie osoba nie dopełnia przedmiotowego obowiązku i konieczne jest wszczęcie postępowania administracyjnego o wymeldowanie osoby. 
 
Organ gminy wydaje na wniosek właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu lub z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się.
 
Istotnym jest, by opuszczenie lokalu miało charakter trwały i dobrowolny. W tej kwestii w orzecznictwie sądowoadministracyjnym od lat przyjmuje się, że obiektywnym dowodem na trwałość i dobrowolność opuszczenia lokalu jest zachowanie osoby po opuszczeniu lokalu. Mianowicie jeżeli osoba taka nie podejmowała prawnych kroków celem przywrócenia posiadania (dostępu) do lokalu, przyjmuje się, że opuszczenie miało charakter dobrowolny.
 
Wniosek o wymeldowanie w trybie administracynym powinien spełniać wymagania określone w kodeksie postępowania administracyjnego a więc w szczególności zawierać: wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie. Wniosek powinien być opatrzone oryginalnym podpisem osoby je wnoszącej. Wnioski wnoszone przez osobę prawną musi być podpisane przez podmioty uprawnione do jej reprezentowania - uprawnienie do reprezentowania osoby prawnej musi być wykazane w stosowny sposób, np. za pomocą stosownego wypisu z KRS potwierdzającego sposób reprezentacji osoby prawnej na zewnątrz (M. Kotulski, Kilka uwag o sposobach zakończenia postępowania administracyjnego, cz. II, „Casus” 2007, nr 4, s. 30).
 
Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego, które nie jest uwierzytelnione w odpowiedni sposób, jest podaniem obarczonym brakiem formalnym, podlegającym usunięciu na żądanie organu (por. wyrok WSA w Gdańsku z 21 listopada 2007 r., II SAB/Gd 25/07, LexPolonica nr 1934921).
 
Wniosek o wymeldowanie należy skierować do gminny właściwej dla położenia nieruchomości z jakiej chcemy dokonać wymeldowania osoby. Od wniosku o wymeldowanie nie są pobierane opłaty.
Opinie
Twój komentarz
Opinie klientów
Wanda
Bardzo dziękuje Panu Darkowi za szybkie i profesjonalne przygotowanie dokumentów. Polecam firma godna zaufania.
Bartek
Szybka i profesjonalna obsługa za niską cenę. Znakomita znajomość prawa i zawiłości znanych tylko prawnikom. Prawnik wypełnił sądowe dokumenty i tak p...
Magda
Szybka, fachowa pomoc. Sprzeciw skutecznie wniesiony, a dzięki niemu sprawa została umorzona z braku dowodów. ustawa i e-sądy tworzą niestety możliwoś...