Sprawy cywilne
Odpowiedź na pozew rozwodowy Wspólnie z żoną podjęliśmy decyzję o rozstaniu, w tym celu małżonka przygotowania pozew o rozwód, który przesyłam w załączniku....

Sąd Rejonowy dla Lublina Zachód Zgodnie z przepisem ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) Minister...

Pozew o przyczynianie się do zaspokojenia potrzeb rodziny Podstawę prawną powództwa o przyczynianie się do zaspokojenia potrzeb rodziny stanowi art. 27 Kodeksu rodzinnego....

Sprawy karne
Wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie oskarżonemu kary bez przeprowadzania... Zgodnie z art. 387 Kodeksu postępowania karnego do chwili zakończenia...

Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności Zgodnie z art. 151 Kodeksu karnego wykonawczego sąd może odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności na okres do roku,...

Skarga na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy Przepis art. 45 ust. 1 Konstytucji RP stanowi, że „każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez...

Sprawy administracyjne
Skarga na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy Przepis art. 45 ust. 1 Konstytucji RP stanowi, że „każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez...

Wniosek o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w postępowaniu administracyjnym Oczywista omyłka jest to bezsporna, niezamierzona, często drobna, ale istotna pomyłka w...

Odwołanie od decyzji Od decyzji wydanej w pierwszej instancji służy stronie odwołanie od decyzji tylko do jednej instancji. Właściwy do rozpatrzenia odwołania jest organ administracji...

Pozostałe
Skarga na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy Przepis art. 45 ust. 1 Konstytucji RP stanowi, że „każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez...

Wniosek o umorzenie zaległości w płatności abonamentu radiowo-telewizyjnego Kwestie związane z obowiązkiem płatności swoistego „podatku” za posiadanie odbiorników...

Wniosek o zabezpieczenie roszczenia, powództwa, alimentów Generalna zasadą wynikającą z Kodeksu postępowania cywilnego jest możliwość żądania udzielenia zabezpieczenia....

Opinie klientów
Wanda
Bardzo dziękuje Panu Darkowi za szybkie i profesjonalne przygotowanie dokumentów. Polecam firma godna zaufania.
Bartek
Szybka i profesjonalna obsługa za niską cenę. Znakomita znajomość prawa i zawiłości znanych tylko prawnikom. Prawnik wypełnił sądowe dokumenty i tak p...
Magda
Szybka, fachowa pomoc. Sprzeciw skutecznie wniesiony, a dzięki niemu sprawa została umorzona z braku dowodów. ustawa i e-sądy tworzą niestety możliwoś...